Wykorzystywanie danych osobowych - Usługi Informacji

Zamówienia dla klientów z poza Niemiec są zawieszone !!!
Przejdź do treści
Polityka ochrony danych osobowych
Zaktualizowano 1 kwietnia 2018 roku

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Większa część zawartości tego serwisu internetowego jest dostępna bez rejestracji w charakterze użytkownika i bez podawania nam jakichkolwiek informacji. Jednak niektóre funkcje dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników, dla użytkowników, którzy skierują żądania lub wnioski bądź też dla użytkowników, których dane osobowe są przesyłane za pośrednictwem dabu-info.pl. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie twojej zgody. W określonych wypadkach, jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy posiadać uzasadnioną podstawę prawną do dalszego przetwarzania twoich danych, pod warunkiem spełnienia odpowiednich wymogów prawnych.

Dane osobowe wprowadzone przez ciebie w serwisie internetowym są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych ci w momencie ich podawania. Cele te mogą obejmować co następuje:

Konta. Adres e-mail, który podajesz, tworząc konto w niniejszym serwisie internetowym, może zostać wykorzystany w celu skontaktowania się z tobą w związku z twoim kontem. Na przykład, jeśli zapomnisz swojej nazwy użytkownika czy hasła i poprosisz o pomoc przy logowaniu, pomoc może zostać ci udzielona z wykorzystaniem wiadomości wysłanej na adres e-mail wprowadzony w twoim profilu użytkownika.

Wnioski. Z niniejszego serwisu internetowego możesz korzystać do składania wniosków w postaci formularzy. W takim wypadku wprowadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania i rozważenia twojego wniosku i dla powiązanych z tym celów administracyjnych. Jeśli będzie to niezbędne do przetwarzania twojego wniosku.

Inne cele. Możesz podać swoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu) dla celów innych niż stworzenie konta, złożenie wniosku. Cel, w jakim będziesz poproszony o podanie nam informacji, w każdym wypadku będzie jasno określony. Nie będziemy wykorzystywać twoich informacji dla celów, które nie są jasno wskazane w momencie, kiedy podajesz swoje dane.

Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko dla celów, dla których je podałeś, i przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla tych celów lub dla innych prawnie uzasadnionych celów, które mogą znajdować zastosowanie. Jeśli w takich sytuacjach podejmiesz decyzję o odmowie podania danych osobowych, o które prosimy, możesz nie mieć możliwości dostępu do określonych części tego serwisu lub możemy nie mieć możliwości odpowiedzieć na twoją prośbę.

Dane podane w twoim żądaniu lub wniosku są dostępne dla podmiotów przetwarzających, zaangażowanych w realizację celu przetwarzania danych oraz/lub dla specjalistów wsparcia technicznego wykonujących określone zadania związane z działaniem i utrzymaniem systemu technicznego. Nie przekazujemy twoich danych osobowych nikomu, chyba że 1) jest to konieczne w celu zapewnienia żądanej usługi, i zostałeś o tym w pełni poinformowany; 2) działamy w dobrej wierze, że ujawnienie tych danych jest w rozsądnym stopniu konieczne, aby uczynić zadość obowiązującym przepisom prawa; 3) stanowi to odpowiedź na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej lub 4) jest to potrzebne ze względów bezpieczeństwa lub względów technicznych do wykrycia i przeciwdziałania oszustwu. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego, zgadzasz się na ujawnianie przez nas twoich danych osobowych osobom trzecim wyłącznie dla tych celów. Jakiekolwiek dane osobowe, które podajesz, nie będą w żadnym wypadku sprzedawane, nie będą przedmiotem obrotu ani nie będą wypożyczane.

TWOJE PRAWA
Zawsze, gdy przetwarzamy dane osobowe, podejmujemy rozsądne kroki, żeby zagwarantować, że przechowywane przez nas twoje dane osobowe są poprawne i uaktualniane dla celów, dla których były zebrane. W zależności od kraju, w którym mieszkasz, oraz obowiązujących tam przepisów o ochronie danych osobowych możesz mieć następujące prawa dotyczące danych osobowych, które nam podałeś:

Możesz wystąpić z wnioskiem o informację o zbieraniu i wykorzystywaniu twoich informacji osobowych zgodnie z obowiązującymi tam przepisami;

Możesz wystąpić z wnioskiem o dostęp, usunięcie czy zablokowanie twoich informacji osobowych, lub ich poprawienie jeśli są niekompletne lub niepoprawne;

W wypadku, gdy posiadasz prawnie uzasadnione podstawy, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji osobowych i wystąpić do nas z wnioskiem o zaprzestanie dalszego przetwarzania twoich danych.

Jeśli w kraju, w którym mieszkasz, obowiązują adekwatne przepisy o ochronie danych i chciałbyś uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, dane kontaktowe możesz znaleźć na stronie Kontakt do spraw ochrony danych.

Na twój pisemny wniosek, po tym jak przedstawisz dostateczne dowody potwierdzające twoją tożsamość oraz informacje wystarczające do zidentyfikowania twoich danych osobowych, właściwy administrator danych rzetelnie rozważy uwzględnienie twojego wniosku, zachowując równowagę między interesem jednostki w uzyskaniu dostępu do danych, ich poprawienia lub usunięcia a uzasadnionymi interesami dabu-info, mając na uwadze między innymi, czy uwzględnienie wniosku nie będzie stanowiło zagrożenia dla prawa. Powiadomimy również jakichkolwiek innych odbiorców o niezbędnych zmianach.

Prosimy mieć na uwadze, że twoje dane nie mogą zostać usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest wymagane prawem lub jeśli dane należy przechowywać na innej podstawie prawnej. Wnioski o usunięcie danych osobowych podlegają wszelkim obowiązującym prawnym wymogom dotyczącym raportowania lub nałożonym na nas wymogom w zakresie przechowywania dokumentów. W sprawie przetwarzania danych, które podałeś przez niniejszy serwis internetowy, możesz wnieść również skargę do lokalnego organu powołanego do ochrony danych.

Copyright © 2021 dabu-info
Wróć do spisu treści