Regulamin sklepu dabu-info.pl

 
§1 Postanowienia ogólne
 
1.   Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu na stronach dabu-info.pl, dostępnego pod adresem http://dabu-info.pl/regulamin.html
2.   Użytkownik  przy składaniu zamówienia usługi ma możliwość wglądu do regulaminu sklepu oraz możliwość jego akceptacji przed złożeniem zamówienia.
3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
4.   Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a)    Regulamin – niniejszy regulamin sklepu dabu-info.pl.
b)    Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: dabu-info.pl umożliwiający zakup usług informacji przygotowanych w postaci plików elektronicznych w formacie PDF.
c)    Plik – Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.
d)    Administrator sklepu-„dabu-info Dariusz Buczkowski ul. Adama Mickiewicza 9A, 56-300 Milicz.” prowadzący sklep, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 916-112-34-45 przez organ Urząd Miasta i Gminy, 56-300 Milicz, Trzebnicka 2 oraz w CEIDG .
e)    Użytkownik  – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca sklep lub korzystająca z usług sklepu.
f)    Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
g)    Zamówienie – numer zamówienia zawierający datę – zawarcie umowy o świadczenie usług
 

5.   Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę.

 
§ 2  Dokonywanie zakupów
 
1. Sklep oferuje sprzedaż usług przygotowanych w formie: plików PDF lub dostępu do Mapy Google na zamówienie Użytkownika.
Oferta dotyczy wyłącznie usług, dla których podana jest w sklepie informacja o dostępności oraz cena.
Dostęp do Map Google – oferujemy nanoszenie adresów na mapy Google jako usługa e-mapy w formie abonamentu na wybrany okres.
Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga rejestracji.
2.    Przy zamówieniu użytkownik zobowiązany jest do podania wymaganych informacji:
a)    Imię i nazwisko
b)    Adres korespondencyjny
c)    Adres e-mail
d)    Numer telefonu kontaktowego
e)    Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
f)    Wgląd do regulaminu oraz jego akceptacji przed złożeniem zamówienia
 
4.    Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej związanej z usługami sklepu, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
5.    Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich w cenach brutto.
6.    Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „dalej”
7.    Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
8.    Dokonując zakupu usług informacji Użytkownik zgadza się na elektroniczną formę dostarczenia usług. Produkty w wersji elektronicznej nie są fizycznie dostarczane. Po przetworzeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do pliku PDF wysłanym po przygotowaniu zamówienia.
9.    Zapłata za usługę może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego, za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Paynow (mBank) lub PayPal zgodnie z regulaminem tego serwisu, przelewem lub gotówką w siedzibie firmy.
10.    Wysyłka zakupionych plików elektronicznych lub linku do pobrania zamówionych plików elektronicznych odbywa się ręcznie przez Administratora sklepu  po zaakceptowaniu płatności na adres e-mail podany podczas zamówienia w ciągu 24h.
11.    Producentem treści plików oferowanych w sklepie jest administrator sklepu, chyba, że w opisie produktu zastrzeżono inaczej.
12.    Firma dabu-info nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zlecenia osobom trzecim.
13.    Po spełnieniu świadczenia usług informacji przez dabu-info kupujący utraci prawo odstąpienia od umowy w przypadkach opisanych w§3p3

14.    Usługi abonamentu podlegają możliwości odstąpienia od umowy

 
§3 Czas realizacji

1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy i wynosi do 24h.

 
§4 Reklamacje i zwroty
 
p1. Reklamacje dotyczące korzystania ze sklepu dabu-info.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@dabu-info.pl lub pisemnie na adres Usługodawcy podany na wstępie niniejszego Regulaminu.
 
Opis procedury reklamacyjnej:
1.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji w formie numeru zamówienia,
  • reklamowaną usługę, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 
 
1.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
1.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
1.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
 
Aby odstąpić od umowy zawartej na dabu-info.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [biuro@dabu-info.pl]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [dabu-info Dariusz Buczkowski 56-300 Milicz ul. Mickiewicza 9a/3].
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
 
[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących usług: .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru usługi [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login dabu-info.pl: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
p2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania usługi.
p3. Brak odstąpienia od umowy:
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach dabu-info nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
p4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:
 
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

1.5  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 
§ 5 Ochrona danych osobowych
 
1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez administratora.
2. Użytkownik rejestrując się w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych dabu-info Dariusz Buczkowski ul. Adama Mickiewicza 9A/3, 56-300 Milicz. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez sklep oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych związanych z usługami sklepu.

 
§ 6 Regulamin wykorzystywania plików cookies
 
11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
12. W ramach naszego sklepu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu,
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie domyślnego sposobu sortowania, wyglądu strony internetowej itp.,
13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

14. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych sklepu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 
§7  Postanowienia końcowe
 
1.    Użytkownik zobowiązuje się do nie udostępniania zamówionych plików elektronicznych osobom trzecim czy umieszczania ich na stronach Internetowych w celu ich płatnego lub bezpłatnego udostępniania.
2.    Użytkownik został poinformowany, że usługę informacji jaką otrzyma nie może zwrócić ze względu na to że jest to treść cyfrowa nie zapisana na nośnikach materialnych.
3.    Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronie internetowej sklepu.

4.    Dostęp do e-mapy możliwy jest dla jednego adresu e-mail podanego w zamówieniu lub do zamówienia osobistego.

 

§8    Firma dabu-info nie odpowiada za wykorzystanie informacji w sposób niezgodny z prawem.

 
 
Regulamin w wersji z dnia 20.10.2021